Nuts and Bolts Activity

ネジナット。

このアクティビティの名前は、ネジとナットです 。

Kono akutibiti no namae wa,  neji to nattodesu.

サイズの異なる3つのボルトと3つのナットがあります

Saizu no kotonaru 3ttsu no boruto to 3ttsu no natto ga arimasu

各ボルトにナットを付けます

Kaku boruto ni natto o tsukemasu

最大のネジから始めます

Saidai no neji kara hajimemasu

今度はボルトからナットを外します

Kondo wa boruto kara natto o hazushimasu.

このアクティビティは終了しましたが、何度でも繰り返すことができます。

Kono akutibiti wa shūryō shimashitaga, nandodemo kurikaesu koto ga dekimasu


Primary | Practical Life | Fine Motor | Nuts and Bolts (Japanese) | by Alejandra Jurado


Tags

  • Fine Motor
  • japanese
  • Practical Life
  • primary